Thống kê tần suất loto

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 12-10-2019 (31409) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 10 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 14-10-2019 (64511) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 8 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 03-10-2019 (17227) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 19 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 22-10-2019 (17237) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 20-10-2019 (23749) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 05-10-2019 (04752) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 17 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 17-10-2019 (16461) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 5 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 21-10-2019 (72174) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 09-10-2019 (65084) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 13 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 19-10-2019 (29598) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 3 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 15-10-2019 (45930) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 7 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 17-10-2019 (16461) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 5 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 05-10-2019 (04752) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 17 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 15-09-2019 (42303) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 37 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 21-10-2019 (72174) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 06-10-2019 (24275) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 16 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 10-10-2019 (44946) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 12 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 22-10-2019 (17237) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 19-10-2019 (29598) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 3 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 20-10-2019 (23749) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 22-10-2019 (17237) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 21-10-2019 (72174) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 14-10-2019 (64511) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 8 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 20-10-2019 (23749) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 11-10-2019 (16768) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 11 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 16-10-2019 (83641) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 6 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 18-10-2019 (65897) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 4 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 19-10-2019 (29598) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 3 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 12-09-2019 (75717) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 40 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 12-10-2019 (31409) đến 22-10-2019 vẫn chưa ra là 10 ngày91 ngày