Thống kê tần suất loto

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 21-04-2019 (66103) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 22-04-2019 (78819) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 16-04-2019 (11022) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 7 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 11-04-2019 (52236) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 12 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 23-04-2019 (95541) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 05-04-2019 (91458) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 18 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 14-04-2019 (02867) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 9 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 28-03-2019 (27974) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 26 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 19-04-2019 (73588) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 4 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 20-04-2019 (78697) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 3 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 08-04-2019 (37110) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 15 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 23-04-2019 (95541) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 16-04-2019 (11022) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 7 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 21-04-2019 (66103) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 10-04-2019 (05284) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 13 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 09-04-2019 (31765) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 14 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 11-04-2019 (52236) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 12 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 20-04-2019 (78697) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 3 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 19-04-2019 (73588) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 4 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 22-04-2019 (78819) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 22-04-2019 (78819) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 09-04-2019 (31765) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 14 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 10-04-2019 (05284) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 13 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 21-04-2019 (66103) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 16-04-2019 (11022) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 7 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 23-04-2019 (95541) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 20-04-2019 (78697) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 3 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 15-04-2019 (57843) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 8 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 18-04-2019 (54399) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 5 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 13-04-2019 (46181) đến 23-04-2019 vẫn chưa ra là 10 ngày91 ngày