Thống kê tần suất loto

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 29-11-2019 (40803) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 9 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 04-12-2019 (79119) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 4 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 07-11-2019 (87024) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 31 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 07-12-2019 (60238) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 08-12-2019 (70840) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 27-11-2019 (34257) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 11 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 05-12-2019 (22867) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 3 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 22-11-2019 (75178) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 16 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 01-12-2019 (57187) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 7 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 03-12-2019 (91897) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 5 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 08-12-2019 (70840) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 26-11-2019 (16031) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 12 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 28-11-2019 (23232) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 10 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 29-11-2019 (40803) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 9 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 18-11-2019 (93484) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 20 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 21-11-2019 (15315) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 17 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 30-11-2019 (36896) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 8 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 05-12-2019 (22867) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 3 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 07-12-2019 (60238) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 04-12-2019 (79119) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 4 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 04-12-2019 (79119) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 4 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 07-12-2019 (60238) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 27-11-2019 (34257) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 11 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 06-12-2019 (82830) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 08-12-2019 (70840) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 01-12-2019 (57187) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 7 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 03-12-2019 (91897) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 5 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 11-11-2019 (04116) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 27 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 15-11-2019 (09208) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 23 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 23-11-2019 (89736) đến 08-12-2019 vẫn chưa ra là 15 ngày91 ngày