Thống kê tần suất loto

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 10-02-2019 (83208) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 6 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 23-01-2019 (17810) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 24 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 14-02-2019 (28929) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 15-02-2019 (65132) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 02-02-2019 (93843) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 14 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 11-02-2019 (27459) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 5 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 25-01-2019 (95565) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 22 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 29-01-2019 (56579) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 18 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 16-02-2019 (57480) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 13-02-2019 (67091) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 3 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 16-02-2019 (57480) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 13-02-2019 (67091) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 3 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 15-02-2019 (65132) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 12-02-2019 (11333) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 4 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 30-01-2019 (10344) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 17 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 25-01-2019 (95565) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 22 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 09-02-2019 (65826) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 7 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 04-01-2019 (03677) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 43 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 10-02-2019 (83208) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 6 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 14-02-2019 (28929) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 13-02-2019 (67091) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 3 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 14-02-2019 (28929) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 29-12-2018 (56675) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 49 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 27-01-2019 (58549) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 20 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 11-02-2019 (27459) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 5 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 15-02-2019 (65132) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 12-02-2019 (11333) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 4 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 02-02-2019 (93843) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 14 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 16-02-2019 (57480) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 03-02-2019 (61090) đến 16-02-2019 vẫn chưa ra là 13 ngày91 ngày