Thống kê tần suất loto

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 24-02-2020 (91609) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 18-02-2020 (06616) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 6 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 19-01-2020 (70921) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 32 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 13-02-2020 (54232) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 11 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 23-02-2020 (36144) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 14-02-2020 (51855) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 10 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 14-01-2020 (32164) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 37 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 16-02-2020 (00776) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 8 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 21-02-2020 (36089) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 19-02-2020 (90398) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 5 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 04-02-2020 (44410) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 20 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 08-02-2020 (22191) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 16 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 13-02-2020 (54232) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 11 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 07-02-2020 (14973) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 17 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 23-02-2020 (36144) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 14-02-2020 (51855) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 10 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 18-02-2020 (06616) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 6 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 22-02-2020 (37647) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 2 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 19-02-2020 (90398) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 5 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 24-02-2020 (91609) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 14-02-2020 (51855) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 10 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 22-02-2020 (37647) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 2 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 06-02-2020 (26275) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 18 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 16-02-2020 (00776) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 8 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 20-02-2020 (22204) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 4 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 13-02-2020 (54232) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 11 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 05-02-2020 (97615) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 19 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 21-02-2020 (36089) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 23-02-2020 (36144) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 24-02-2020 (91609) đến 24-02-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày91 ngày