Thống kê tần suất loto

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 15-06-2019 (16509) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 4 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 11-06-2019 (92614) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 8 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 30-05-2019 (47625) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 20 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 09-06-2019 (53338) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 10 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 06-06-2019 (35740) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 13 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 19-06-2019 (29853) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 05-06-2019 (85267) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 14 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 17-06-2019 (74374) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 04-06-2019 (90686) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 15 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 18-06-2019 (86598) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 06-06-2019 (35740) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 13 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 14-06-2019 (39101) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 5 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 19-05-2019 (20112) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 31 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 19-06-2019 (29853) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 17-06-2019 (74374) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 08-06-2019 (81575) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 11 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 04-06-2019 (90686) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 15 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 16-06-2019 (02777) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 3 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 18-06-2019 (86598) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 15-06-2019 (16509) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 4 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 07-06-2019 (43073) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 12 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 17-06-2019 (74374) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 08-06-2019 (81575) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 11 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 05-06-2019 (85267) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 14 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 16-06-2019 (02777) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 3 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 11-06-2019 (92614) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 8 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 10-06-2019 (11797) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 9 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 18-06-2019 (86598) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 19-06-2019 (29853) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 15-06-2019 (16509) đến 19-06-2019 vẫn chưa ra là 4 ngày91 ngày