Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt

Dàn số 10

Dữ liệu kết quả đặc biệt Truyền Thống từ ngày 01-01-2000 đến ngày 22-10-2019

Ngưỡng cực đại không xuất hiện dàn số là 429 ngày (kể cả ngày về), từ 22-12-2000 (giải đặc biệt - 04310) đến 05-03-2002 (giải đặc biệt - 86110)

Lần xuất hiện sau cùng của 1 số thuộc dàn trong khoảng ngày bạn chọn là 08-04-2019 (giải đặc biệt - 37110)

Điểm gan đến nay là: 197 ngày (Không tính ngày về gần nhất), là ngày: 08-04-2019 (giải đặc biệt - 37110)