Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt

Dữ liệu kết quả Truyền Thống từ ngày 01-01-2005 đến ngày 22-10-2019

Dàn số 10

Ngưỡng cực đại không xuất hiện dàn số là 36 ngày, tính cả ngày về, từ 16-07-2007 đến 21-08-2007

Lần xuất hiện cuối cùng xuất hiện dàn số theo khoảng ngày mà bạn đã chọn là ngày: 21-10-2019

Điểm gan đến nay là : 1 ngày, không tính lần về gần nhất là ngày: 21-10-2019