Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 25-02-2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-02-2020 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần
23-02-2020 5 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 8 lần 0 lần 1 lần
22-02-2020 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần
21-02-2020 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 7 lần 3 lần 3 lần 1 lần
20-02-2020 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 6 lần
19-02-2020 0 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 7 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
18-02-2020 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 7 lần 1 lần 2 lần
17-02-2020 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần
16-02-2020 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 4 lần
15-02-2020 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 9 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
14-02-2020 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 5 lần 3 lần
13-02-2020 5 lần 2 lần 5 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
12-02-2020 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 7 lần 3 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần
11-02-2020 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 7 lần
10-02-2020 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần
09-02-2020 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần
08-02-2020 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
07-02-2020 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 3 lần
06-02-2020 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
05-02-2020 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 6 lần 2 lần 3 lần 4 lần
Tổng 57 lần 47 lần 36 lần 47 lần 66 lần 52 lần 67 lần 67 lần 45 lần 56 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-02-2020 4 lần 6 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
23-02-2020 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần
22-02-2020 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
21-02-2020 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
20-02-2020 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
19-02-2020 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 6 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần
18-02-2020 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần
17-02-2020 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
16-02-2020 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần
15-02-2020 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 6 lần 1 lần
14-02-2020 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 4 lần
13-02-2020 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần
12-02-2020 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 5 lần
11-02-2020 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 6 lần 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 0 lần
10-02-2020 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần
09-02-2020 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 5 lần 2 lần
08-02-2020 4 lần 7 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
07-02-2020 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần
06-02-2020 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 4 lần
05-02-2020 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần
Tổng 52 lần 53 lần 48 lần 61 lần 52 lần 55 lần 55 lần 51 lần 52 lần 61 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-02-2020 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
23-02-2020 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần
22-02-2020 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần
21-02-2020 1 lần 6 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
20-02-2020 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 6 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
19-02-2020 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần
18-02-2020 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
17-02-2020 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần
16-02-2020 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
15-02-2020 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần
14-02-2020 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần
13-02-2020 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 5 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
12-02-2020 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
11-02-2020 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần
10-02-2020 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
09-02-2020 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần
08-02-2020 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần
07-02-2020 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
06-02-2020 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
05-02-2020 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
Tổng 48 lần 44 lần 58 lần 55 lần 66 lần 70 lần 55 lần 55 lần 49 lần 40 lần