Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 20-11-2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-11-2019 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 0 lần 5 lần 3 lần
18-11-2019 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
17-11-2019 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần
16-11-2019 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần
15-11-2019 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần
14-11-2019 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
13-11-2019 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần
12-11-2019 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần
11-11-2019 2 lần 6 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
10-11-2019 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
09-11-2019 5 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần 8 lần
08-11-2019 4 lần 0 lần 5 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần
07-11-2019 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 6 lần
06-11-2019 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần 5 lần 2 lần
05-11-2019 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần
04-11-2019 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 7 lần 4 lần 3 lần
03-11-2019 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
02-11-2019 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 7 lần 2 lần 2 lần 5 lần
01-11-2019 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần
31-10-2019 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần
Tổng 61 lần 43 lần 46 lần 47 lần 54 lần 57 lần 52 lần 60 lần 58 lần 62 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19-11-2019 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần
18-11-2019 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần
17-11-2019 2 lần 7 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
16-11-2019 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần
15-11-2019 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần
14-11-2019 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
13-11-2019 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 7 lần 3 lần
12-11-2019 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
11-11-2019 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 6 lần
10-11-2019 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần
09-11-2019 5 lần 2 lần 2 lần 7 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần
08-11-2019 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 6 lần 3 lần 1 lần
07-11-2019 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 5 lần 8 lần 1 lần 0 lần 1 lần
06-11-2019 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
05-11-2019 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần
04-11-2019 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần
03-11-2019 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 10 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần
02-11-2019 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần
01-11-2019 2 lần 4 lần 7 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
31-10-2019 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
Tổng 53 lần 54 lần 54 lần 64 lần 60 lần 60 lần 41 lần 55 lần 50 lần 49 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19-11-2019 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần
18-11-2019 3 lần 5 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần
17-11-2019 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
16-11-2019 5 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
15-11-2019 5 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 7 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần
14-11-2019 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 6 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần
13-11-2019 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần
12-11-2019 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
11-11-2019 3 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần 7 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
10-11-2019 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần
09-11-2019 6 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần
08-11-2019 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần
07-11-2019 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
06-11-2019 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần
05-11-2019 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
04-11-2019 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần
03-11-2019 1 lần 5 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần
02-11-2019 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
01-11-2019 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần
31-10-2019 0 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 7 lần 4 lần 1 lần 2 lần
Tổng 51 lần 59 lần 66 lần 61 lần 54 lần 55 lần 48 lần 47 lần 46 lần 53 lần