Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 17-02-2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-02-2019 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 6 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần
15-02-2019 5 lần 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
14-02-2019 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần
13-02-2019 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần
12-02-2019 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 6 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần
11-02-2019 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 6 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần
10-02-2019 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần
09-02-2019 4 lần 5 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần
08-02-2019 1 lần 5 lần 6 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần
03-02-2019 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
02-02-2019 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 9 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần
01-02-2019 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 4 lần 6 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần
31-01-2019 0 lần 5 lần 5 lần 0 lần 5 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần
30-01-2019 5 lần 7 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần
29-01-2019 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần
28-01-2019 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 6 lần
27-01-2019 7 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần
26-01-2019 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
25-01-2019 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 6 lần
24-01-2019 1 lần 5 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
Tổng 55 lần 58 lần 62 lần 53 lần 71 lần 56 lần 43 lần 47 lần 44 lần 51 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
16-02-2019 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần
15-02-2019 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 7 lần
14-02-2019 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần
13-02-2019 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần
12-02-2019 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần
11-02-2019 2 lần 5 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần
10-02-2019 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
09-02-2019 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 5 lần
08-02-2019 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần
03-02-2019 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
02-02-2019 2 lần 7 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần
01-02-2019 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần
31-01-2019 3 lần 5 lần 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
30-01-2019 7 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
29-01-2019 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần 6 lần
28-01-2019 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 7 lần
27-01-2019 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần
26-01-2019 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần
25-01-2019 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần
24-01-2019 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 7 lần 4 lần 1 lần 3 lần
Tổng 49 lần 53 lần 46 lần 54 lần 60 lần 51 lần 50 lần 55 lần 42 lần 80 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
16-02-2019 4 lần 2 lần 1 lần 6 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 1 lần
15-02-2019 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần
14-02-2019 2 lần 8 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần
13-02-2019 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần
12-02-2019 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 3 lần
11-02-2019 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần
10-02-2019 2 lần 6 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần
09-02-2019 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần
08-02-2019 5 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần
03-02-2019 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 3 lần
02-02-2019 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần
01-02-2019 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần
31-01-2019 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 7 lần 3 lần 3 lần
30-01-2019 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần
29-01-2019 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
28-01-2019 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần
27-01-2019 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần
26-01-2019 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần
25-01-2019 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần
24-01-2019 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần
Tổng 52 lần 56 lần 48 lần 48 lần 49 lần 54 lần 65 lần 58 lần 62 lần 48 lần