Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 24-04-2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-04-2019 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
22-04-2019 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 7 lần 0 lần 0 lần
21-04-2019 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần
20-04-2019 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần
19-04-2019 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
18-04-2019 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 5 lần
17-04-2019 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
16-04-2019 1 lần 0 lần 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần
15-04-2019 20 lần 16 lần 12 lần 8 lần 8 lần 12 lần 8 lần 12 lần 8 lần 4 lần
14-04-2019 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
13-04-2019 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 7 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
12-04-2019 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần
11-04-2019 7 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
10-04-2019 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
09-04-2019 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần
08-04-2019 5 lần 3 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần
07-04-2019 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 6 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần
Tổng 73 lần 68 lần 50 lần 52 lần 49 lần 55 lần 51 lần 50 lần 44 lần 48 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23-04-2019 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần 6 lần 5 lần
22-04-2019 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 8 lần
21-04-2019 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 7 lần
20-04-2019 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần
19-04-2019 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần
18-04-2019 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 8 lần 2 lần 0 lần 3 lần
17-04-2019 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần
16-04-2019 1 lần 4 lần 10 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
15-04-2019 4 lần 12 lần 20 lần 16 lần 16 lần 4 lần 8 lần 16 lần 8 lần 4 lần
14-04-2019 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần
13-04-2019 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
12-04-2019 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần
11-04-2019 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
10-04-2019 1 lần 1 lần 7 lần 3 lần 3 lần 2 lần 7 lần 0 lần 0 lần 3 lần
09-04-2019 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
08-04-2019 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần
07-04-2019 4 lần 4 lần 5 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
Tổng 46 lần 57 lần 84 lần 52 lần 55 lần 37 lần 54 lần 53 lần 51 lần 51 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23-04-2019 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 5 lần 3 lần 3 lần
22-04-2019 7 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 6 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần
21-04-2019 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 6 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
20-04-2019 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần
19-04-2019 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 6 lần 2 lần 2 lần 0 lần
18-04-2019 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần
17-04-2019 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 7 lần 3 lần 3 lần 0 lần
16-04-2019 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần
15-04-2019 12 lần 12 lần 16 lần 8 lần 12 lần 4 lần 8 lần 16 lần 4 lần 16 lần
14-04-2019 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần
13-04-2019 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần
12-04-2019 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần
11-04-2019 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
10-04-2019 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần
09-04-2019 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 7 lần
08-04-2019 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
07-04-2019 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần
Tổng 59 lần 53 lần 62 lần 49 lần 56 lần 52 lần 48 lần 60 lần 42 lần 59 lần