Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 20-06-2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-06-2019 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần
18-06-2019 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần
17-06-2019 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
16-06-2019 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
15-06-2019 4 lần 3 lần 2 lần 6 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần
14-06-2019 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần
13-06-2019 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần
12-06-2019 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần
11-06-2019 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần
10-06-2019 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 6 lần 2 lần
09-06-2019 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
08-06-2019 6 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 6 lần 1 lần 1 lần
07-06-2019 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
06-06-2019 3 lần 7 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
05-06-2019 15 lần 6 lần 0 lần 6 lần 3 lần 15 lần 6 lần 15 lần 6 lần 9 lần
04-06-2019 12 lần 3 lần 6 lần 3 lần 6 lần 18 lần 12 lần 3 lần 6 lần 12 lần
Tổng 66 lần 45 lần 44 lần 42 lần 44 lần 77 lần 57 lần 52 lần 51 lần 62 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19-06-2019 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần
18-06-2019 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 4 lần
17-06-2019 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần
16-06-2019 3 lần 6 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần
15-06-2019 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
14-06-2019 2 lần 5 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần
13-06-2019 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
12-06-2019 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 7 lần 2 lần
11-06-2019 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
10-06-2019 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 4 lần 2 lần 6 lần
09-06-2019 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần
08-06-2019 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần
07-06-2019 7 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
06-06-2019 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 6 lần 2 lần 0 lần
05-06-2019 18 lần 6 lần 9 lần 6 lần 0 lần 9 lần 3 lần 15 lần 9 lần 6 lần
04-06-2019 6 lần 12 lần 9 lần 6 lần 3 lần 3 lần 18 lần 9 lần 3 lần 12 lần
Tổng 63 lần 56 lần 45 lần 56 lần 36 lần 46 lần 56 lần 62 lần 62 lần 58 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19-06-2019 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần
18-06-2019 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
17-06-2019 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 5 lần
16-06-2019 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần
15-06-2019 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 4 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần
14-06-2019 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
13-06-2019 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 6 lần 4 lần
12-06-2019 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần
11-06-2019 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần
10-06-2019 1 lần 1 lần 7 lần 1 lần 6 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần
09-06-2019 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
08-06-2019 2 lần 5 lần 8 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần
07-06-2019 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
06-06-2019 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần
05-06-2019 6 lần 6 lần 6 lần 18 lần 6 lần 9 lần 9 lần 12 lần 3 lần 6 lần
04-06-2019 12 lần 3 lần 3 lần 3 lần 15 lần 6 lần 18 lần 12 lần 6 lần 3 lần
Tổng 52 lần 44 lần 63 lần 54 lần 60 lần 52 lần 68 lần 59 lần 47 lần 41 lần