Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày Truyền thống cho các Thứ hai trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất
13 (5 lần), 47 (4 lần), 07 (3 lần), 08 (3 lần), 11 (3 lần), 26 (3 lần), 31 (3 lần), 36 (3 lần), 38 (3 lần), 85 (3 lần), 93 (3 lần), 01 (2 lần), 12 (2 lần), 14 (2 lần), 21 (2 lần), 23 (2 lần), 42 (2 lần), 51 (2 lần), 54 (2 lần), 56 (2 lần), 57 (2 lần), 62 (2 lần), 72 (2 lần), 76 (2 lần), 83 (2 lần), 84 (2 lần), 89 (2 lần),


10 bộ số xuất hiện ít nhất
02 (0 lần), 03 (0 lần), 05 (0 lần), 06 (0 lần), 09 (0 lần), 10 (0 lần), 16 (0 lần), 17 (0 lần), 18 (0 lần), 19 (0 lần),