Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày Truyền thống cho các Thứ tư trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất
81 (5 lần), 16 (3 lần), 70 (3 lần), 05 (2 lần), 08 (2 lần), 12 (2 lần), 15 (2 lần), 25 (2 lần), 26 (2 lần), 29 (2 lần), 41 (2 lần), 53 (2 lần), 61 (2 lần), 73 (2 lần), 74 (2 lần), 76 (2 lần), 84 (2 lần), 97 (2 lần), 98 (2 lần), 02 (1 lần), 04 (1 lần), 06 (1 lần), 07 (1 lần), 09 (1 lần), 10 (1 lần), 17 (1 lần), 20 (1 lần),


10 bộ số xuất hiện ít nhất
00 (0 lần), 01 (0 lần), 03 (0 lần), 11 (0 lần), 13 (0 lần), 14 (0 lần), 18 (0 lần), 19 (0 lần), 23 (0 lần), 24 (0 lần),